Målebiler.jpg

Tilstandsmåling av vei og flyplass

Veiteknisk Institutt har utstyr, kompetanse og erfaring med registrering av tilstand på veier og flyplasser. Registreringen omfatter fotografering og måling av dekketilstanden, samt veiens sideterreng og ulike objekter. Dette gjøres oftest parallelt, men kan også gjennomføres separat. Tilstandsregistreringen av veidekket gjennomføres med bruk av en egen målebil, normalt i en kjørehastighet på 40–60 km/t. 

Normalt registreres spor og jevnhet på langs. For flyplasser måles andre parametere i tillegg. Fotoene koordinatfestes til den aktuelle veien. Normalt skjer dette med angivelse av veinavn, dato, klokkeslett, kilometrering, GPS-koordinater, angivelse av kjørefelt eller kjøreretning på det enkelte digitale bildet. Veiteknisk Institutt har to målebiler hvorav en mindre personbil for fotografering av kommunale veier og smale gang- og sykkelveier.

Veiteknisk Institutt har egen bil for registrering av dekketilstanden

Veiteknisk Institutt har solid erfaring på dette feltet – og vi har ​​​utført slike målinger i over 30 år.

Målebilen registrerer følgende:

  • Spordybde (jevnhet i tverrprofilet)
  • IRI (jevnhet i lengdeprofilet)
  • MPD (makrotekstur)
  • Veiens geometri (tverrfall og ­kurveradius)
  • Stillbilder med intervall fom. 5 meter

Alle parameterne blir registrert under en og samme måling. Målingene blir deretter beregnet og kan f.eks overføres til NVDB. Registreringen er i samsvar med de registrering­ene som har vært utført av Statens vegvesen forut for bortfallet av sams vegadministrasjon 1. januar 2020.

Vi kan gjennomføre målinger av hele eller deler av vegnettet. Vi tilbyr også opplæring hvis fylkeskommunen har anskaffet egen målebil og ny operatør av denne.

Vårt måleutstyr deltar på sammenlignings­målinger før hver sesong sammen med Statens vegvesen sine målebiler. Dette er et ledd i kvalitetssikringsystemet.

Vi kan gi fastpris eller inngå en rammeavtale med en eller flere fylkes­kommuner.

Kontakt oss for mer informasjon:

Bjørn utsnitt.jpg

Bjørn A. Holshagen

Rådgiver
911 81 460
Kjell Arne utsnitt.jpg

Kjell Arne Bergli

Rådgiver
472 67 601
Eirik utsnitt.jpg

Eirik Wulvik

Daglig leder
906 14 456