Målebiler.jpg

Rådgivning

Veiteknisk Institutt yter rådgivning innen veg og flyplass.

Veiteknisk Institutt yter rådgivning knyttet til bl.a. oppbygging av veier, asfaltkontrakter, andre drift og vedlikeholdsarbeider på vei, gjenbruk av asfalt, asfaltkontroll, testing av asfalt i vårt laboratorium, tolkning av laboratorie-resultater, valg av asfalttype, krav til asfaltarbeider, miljømålinger på asfaltfabrikker og masseuttak, fotografering av veier, registrering av kommunalt vegnett inn i Vegdatabanken, utarbeidelse av Hovedplan vei, tilstandsregistrering av veidekker og banedekker på flyplasser samt måling og dokumentasjon av IR-scanning av asfaltdekker under legging.

Veiteknisk Institutt kan også fungere som en prosjektleder eller sekretær for en eller flere oppdragsgivere i fbm. gjennomføring av et prosjekt.