Hovedplan vei.jpg

Hovedplan vei

Veiteknisk Institutt utarbeider «Hovedplan vei» for ­kommuner. ­Formålet med hovedplanen er å dokumentere og presentere ­status på det eksisterende veinettet med mengder og tilstand, samt å beregne drifts- og vedlikeholdsbehovet for at det lokale veinettet over tid skal fremstå med ønsket ­veistandard. 

For å unngå et etterslep må eksisterende ­veiobjekter på og langs veinettet over tid skiftes ut og erstattes med nye objekter. Samlet veikapital og årlig utskiftingsbehov av veiobjekter for å unngå et etterslep beregnes. Dette fordrer at en har fakta omkring mengden av de ulike veiobjekter på og langs veinettet,  samt estimerer levetid og anskaffelseskostnader for de ulike veiobjektene.
 Et veinett registrert i NVDB er et godt utgangspunkt for å revidere en eksisterende «Hovedplan vei». Dette forutsetter at endringer i veinettet fortløpende blir bokført i NVDB.

I samarbeid med kommunen vurderer vi tidligere levert veistandard i forhold til kjøpekraften i tidligere tildelte veibudsjetter (driftsbudsjett og investeringsbudsjett). Samtidig vurderes dette kvalitetsnivået opp mot ønsket drift- og vedlikeholdsstandard på veinettet. Dette gir grunnlag for å estimere det faktiske behovet for økonomiske tildelinger. I tillegg, gjennom vurdering av tilstand på ulike veiobjekter (utfra veibilder, kommunens egne registreringer, befaringer), presenteres det samlede forfall på veinettet. Dette forfallet prissettes for å dokumentere de midler som må til for å fjerne forfallet.

«Hovedplan vei» presenterer og dokumenterer behov knyttet til det eksisterende veinettet: 

  • Årlige driftsmidler (vinter, renhold, grøftrensk, sluktømming, spyling stikkrenner, veilys)
  • Årlige vedlikeholdsmidler (erfaring med lokale punktskader på typiske veiobjekter, oppgrusing, lapping og dekkefornyelse) 
  • Samlet veikapital og årlig utskiftingsbehov av eksisterende veiobjekter for å unngå et etterslep
  • Samlet forfall. 

Dette samlede årlige behovet sammenstilles opp mot tidligere bevilgninger normalt siste fire år. 
Hovedplanen presenterer også forslag til faglige prioriteringer og konsekvenser knyttet til fremtidige budsjettildelinger. 
Manglende bevilgning vil medføre reduksjon i levert veikvalitet, og en kan da vise lokale politikerne hvilke drifts- og vedlikeholdsaktiviteter og den del av forfallet som da ikke kan håndteres. 

Veiteknisk Institutt har laget «Hovedplan vei» for flere kommuner. 

For mer informasjon kontakt:

Paul Senstad.jpeg

Paul Senstad

Seniorrådgiver
915 57 039
Eirik Wulvik.jpg

Eirik Wulvik

Daglig leder
906 14 456