Anvendelsesområder for asfalt

Asfalt er kjent som det vanligste dekkealternativet for veier og flyplasser i Norge, men benyttes også som tett kjerne i damanlegg. I andre land benyttes det også som et underlag for jernbanesviller.

Hvilke egenskaper og bruksområder har asfalt?

Veier:

I tillegg til å gi trafikantene en jevn overflate å kjøre på, med en friksjon som gir godt veggrep og korte bremsestrekninger, skal asfalten oppvise flere egenskaper som å:

 • Fordele lastene fra trafikken jevnt mot undergrunnen.
 • Motstå belastningene fra trafikken uten å sprekke, deformeres eller slites.
 • Forhindre at vann trenger ned i vegkonstruksjonen

Dette oppnås ved å bygge vegkonstruksjonen med lag med forskjellige egenskaper og lagtykkelser. I asfaltlagene varieres bindemiddelegenskapene (f.eks. hardhet og elastisitet), kornkurven på steinmaterialet (åpen eller tett kurve, grov eller finkornet), styrken på steinmaterialet (slagmotstand, slitasjemotstand) og poleringsegenskapene til steinmaterialet.

I tillegg kan man bedre kjøreforholdene ved mørkekjøring vha lyst steinmateriale eller dempe støyen ved å lage et mer finkornet og åpent/drenerende dekke. Ved å farge asfalten ved hjelp av farget bindemiddel kan man skille ulike trafikantgrupper bedre visuelt. For å fuktisolere bruer kan man legge inn et bindemiddelrikt tett lag mot betongen.

Å optimere en egenskap går ofte på bekostning av en annen slik at det er umulig å lage en asfalt som er ideell til alt.

Flyplasser:

Kravene til asfalten på flyplasser er mye lik de til asfalt på veg, men den må være mer deformasjonsmotstandig enn på veg på grunn av større punktlaster fra fly enn fra biler. Siden den gjerne varer lengre fordi trafikkmengdene ikke er så store er aldringsegenskapene viktige og i tillegg må den være motstandsdyktig mot avisningsvæsker og andre kjemikalier.

Jernbane:

I Norge benyttes ikke asfalt til jernbanekonstruksjoner. Andre steder i verden er det derimot ikke uvanlig å benytte asfalterte materialer i underbygningen i jernbanetraseer. I både USA, Japan, Frankrike og flere europeiske land er det blitt brukt asfalterte materialer både som et nedre filterlag mot dårlig undergrunn og til stabilisering av hele bærelaget til underkant av svillene. Det er særlig ved anlegging av nye banestrekninger slike materialer er aktuelle.

Andre bruksområder for asfalt:
 • Tett kjerne i damanlegg
 • Vannreservoarer
 • Erosjonsbeskyttelse i elver og strandlinjer
 • Stabilisering av havnemoloer
 • Tetningsmembraner
 • Taktekking
 • Industrigulv
 • Friksjonsreduserende såler i kraftverkstunneler
 • Idrettsanlegg
 • Underlag for komposteringsanlegg
 • Gulv i driftsbygninger på gårder