Ny tjeneste fra Veiteknisk Institutt 2010

KLIF, tidligere Statens Forurensningstilsyn, SFT, har endret forskrift § 24. der kravene til dokumentasjon av støy og støv er nedfelt. I den nye forskriften skal støvmålinger utføres 1 gang pr. år.

Støymålinger skal fra 1.1.2011 foretas årlig for virksomheter som faller inn under virkeområder i § 24.-1 og som i dag ikke har tillatelse etter forurensningsloven § 11 eller som har lempeligere krav enn fastsatt i dette kapittelet. 

Nytt av året er at Veiteknisk Institutt utfører støymålinger fra både asfaltfabrikker og pukkverk. Målingene vil bli utført etter kravene fra KLIF. Instituttet har etablert et formalisert samarbeid med kompetanse innenfor dette fagfeltet. Målingene vil kunne utføres over hele landet. Vi vil i størst mulig grad samordne gjennomføringen av støy- og støvmålingene slik at reisebesparelsene oppnås.

Link til forskriften:

 

 

http://www.lovdata.no/for/sf/md/td-20040601-0931-077.html#24-8 

Kurskalender

Våre kurs

* Kompetansekurs i asfalt * Videregående kurs i asfalt * Asfalt for kontormedarbeidere * Utlegging av asfalt * Reparasjon av dekkeskader


* Arbeid på og ved veg, kurs1,    08.02.2018

* Arbeid på og ved veg, kurs2,    30.-31.01.18

* Kompetansekurs i asfalt, uke 10 i 2018

* Videregående kurs i asfalt, 18.-19.04.18

* Transport av asfalt på bil og båt, 22.03.18
 


Se alle våre kurs

Det tas forbehold om justering på tidspunktene for de forskjellige kursene, følg med på hjemmesiden.
 

Siste artikler

CE-merking av pukk
Innen utgangen av 2015 måtte alle pukkverk ha et system for CE-merking på plass. Les mer om dette og hva vi kan utføre på vårt steinlaboratorium i vedlagte link til Anleggsmaskinens artikkel!
Les mer...
Oppfølging, kontroll og laboratorietjenester av asfalt
Veiteknisk Institutt (tidligere ATI) har gjennom årtier utviklet seg fra å være et sentralt asfaltlaboratorium for asfaltentreprenører til å representere alle aktørene i hele verdikjeden i asfaltproduksjonen.
Les mer...
Ny tjeneste fra Veiteknisk Institutt 2010
Endrede støy- og støvkrav fra asfaltfabrikker og pukkverk
Les mer...
Se arkivet